การสั่ง Stop และ Start Service Plesk

 

ssh เข้าไปที่ระบบ พิมพ์คำสั่ง เพื่อ Stop Service #service psa stop

 

ssh เข้าไปที่ระบบ พิมพ์คำสั่ง เพื่อ Start Service #service psa start